Nice Social Bookmark
Facebook

Analiza stanu oraz plan działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami

ANALIZA STANU oraz PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
PRZEZ
PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

           

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeprowadza się analizę stanu oraz ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Analiza stanu zapewnienia dostępności ze szczególnymi potrzebami przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej.

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej mieści się przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 24a, w lokalu stanowiącym własność Powiatu Sokólskiego. Zlokalizowana jest na I piętrze w budynku Internatu Zespołu Szkół im. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Do budynku prowadzą 3 wejścia: 2 od ulicy 1000-lecia PP24a:
*1 wejście do Internatu; *1 wejście od strony parkingu (hala sportowa) oraz 1 (tylne) od ul. Tuwima przystosowane dla wózków inwalidzkich.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parkingu od ulicy Tuwima wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Podłogi w całej placówce poradni nie mają progów i nierówności. W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest kontakt osobisty z pracownikami pracującymi w Poradni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia badania lub innych działań w siedzibie Poradni pracownicy wykonują zadania na terenie domu rodzinnego dziecka. Istnieje także możliwość zmiany kontrastu oraz powiększenia czcionki w drukach funkcjonujących w placówce. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w Poradni może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, pracownik Poradni zawiadamia osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznacza jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień.

Informacje o zakresie działalności Poradni określa Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej dostępny w siedzibie poradni oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

2. Plan działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności dotyczy w szczególności usuwania barier w dostępnie do obiektów, informacji i usług, a także zapobieganiu ich powstaniu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej w ramach poprawy dostępności placówki wprowadza Plan działania na okres IX 2020r. – XII 2021r.

 

Zakres działalności

Realizator zadania

Sposób realizacji

Termin

Wyznaczenie koordynatora
do spraw dostępności w PPP Dąbrowa Białostocka.

Dyrektor PP-P

Zarządzenie nr 11a/2020/2021 Dyrektora poradni z 21.09.2020 r.

 wrzesień 2020r.  

Przygotowanie deklaracji dostępności              
oraz umieszczenie jej na stronie internetowej poradni.

koordynator

Przeprowadzenie samooceny przez Podmiot Publiczny i na tej podstawie dokonanie opracowania deklaracji.

 marzec 2020r.

Dokonanie analizy stanu obiektu PPP  
w Dąbrowie Białostockiej pod względem dostosowania
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi
z przepisów ustawy
z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

koordynator

opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 marzec 2020r.

 

Zapewnienie szkoleń
z zakresu zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

koordynator

Szkolenia dla wyznaczonych pracowników PPP w Dąbrowie Białostockiej

 na bieżąco

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
o których mowa
w art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym
i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe
i aplikacje.

koordynator

Sporządzenie spisu tłumaczy PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (komunikowanie się osób głuchoniewidomych) w celu zapewnienia obsługi osobie uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną.

 marzec 2021r.

 

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

koordynator

Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnienie
na stronie internetowej poradni.

 do końca marca 2021r.

Monitorowanie działalności
w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej.

koordynator

Bieżący monitoring strony internetowej pod kątem zapewnienia dostępności cyfrowej

 na bieżąco

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów
i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej,
z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z PPP
w Dąbrowie Białostockiej.

koordynator

Analiza przekazanych do Poradni uwag pod kątem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazywanie uwag do organu prowadzącego

 na bieżąco