Nice Social Bookmark
Facebook

Oferta Poradni

Oferta

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej dotycząca działań związanych z ograniczeniem przemocy rówieśniczej dzieci i młodzieży

 

1. Zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym, głównie z zakresu profilaktyki i zapobiegania przemocy rówieśniczej.

Formy: zajęcia warsztatowe jednorazowe i cykliczne, pogadanki, prelekcje, wykłady. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb klientów poradni.

Cel główny prowadzonych zajęć:

-        rozszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych,

-        rozwijanie mocnych stron uczestników,

-        zwiększenie motywacji do nauki,

-        radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

-        nazywanie i rozpoznawanie emocji

-        zapobieganie uzależnieniom i agresji.

 

a) zajęcia informacyjno-warsztatowe; podejmują zjawiska agresji i przemocy, szczególnie te jej formy, które występują w klasie; ukazują mechanizmy agresji oraz propozycje radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole,

b) zajęcia warsztatowe: „Profilaktyka zachowań trudnych dzieci i młodzieży”(pozytywne relacje w rodzinie, sposoby komunikacji, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, rozpoznawanie środowiska wychowawczego, warunków życia i nauki uczniów, rozpoznawanie przyczyn zachowań agresywnych),

c)      zajęcia grupowe:*

−        Trening Zastępowania Agresji.

−        Trening Pewności Siebie

−        Trening Umiejętności Społecznych

 

2. Indywidualne konsultacje dla dzieci.

Celem konsultacji dla dziecka jest:

−         opracowanie indywidualnej strategii radzenia sobie z agresją i przemocą,

−         nauka skutecznego reagowania na dokuczanie.

Konsultacje są dla dzieci doświadczających przemocy z klas IV – VIII.

 3.      Oddziaływania korekcyjno-terapeutyczne.

Cele główne realizowane w czasie zajęć:

−        wspomaganie rozwoju,

−        promowanie zdrowego stylu życia,

−        profilaktyka uzależnień,

−        wdrażanie akceptowanych społecznie norm i zachowań,

−        wyciszanie tendencji do zachowań opozycyjno–buntowniczych.

 

Wybrane propozycje z oferty poradni:

−        bajkoterapia,

−        neuroterapia prowadzona metodą EEG Biofeedback,

−        trening uwagi słuchowej prowadzony metodą Tomatisa

 4.Działania służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

a)      Indywidualne konsultacje dla rodziców.

Celem konsultacji dla rodziców jest:

−         analiza sytuacji dziecka w klasie,

−         opracowanie indywidualnego planu pomocy dziecku,

−         doradztwo w zakresie współpracy ze szkołą.

Konsultacje są dla rodziców, których dzieci doświadczają przemocy z klas IV – VIII.

b)     „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.*

 Dodatkowo (na zgłoszenia):

a)     Interwencje kryzysowe.

b)     Działania mediacyjne.

 

 

*realizacja zajęć uzależniona jest od możliwości organizacyjnych poradni