Nice Social Bookmark
Facebook

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

projekt Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej

realizuje Projekt Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0423/20

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez modernizację
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Cel projektu: Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański

 

Beneficjent: Powiat Sokólski

 

Zgodnie z Umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0423/20-00 o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej”,
zawartej w Białymstoku w dniu 21 października 2020 roku.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 193 229, 53 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć  złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 148 891,36 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy).

 

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 126 557,64 zł
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), stanowiącej nie więcej niż 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym w ramach współfinansowania Unii Europejskiej 126 557,64 zł
(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze.

 

Wkład własny Powiatu Sokólskiego to kwota 22 333,72 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze).