Aktualności

Witamy na stronie naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej Wink
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 

1.      Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci i młodzieży mająca na celu zbadanie przyczyn trudności w uczeniu się lub w zachowaniu, określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

-       diagnoza niepowodzeń szkolnych,

-       diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz w nauce matematyki,

-       diagnoza dojrzałości szkolnej,

-       możliwości intelektualnych uczniów,

-       trudności wychowawczych.

 

2. Diagnoza logopedyczna mająca na celu określenie podłoża i postaci istniejących nieprawidłowości w mowie dzieci i młodzieży, trudności językowych i komunikacyjnych.

3.     Opiniowanie i orzekanie

Opinie wydawane w sprawie:

-        Dostosowania wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;

-        Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia z trudnościami uniemożliwiającymi sprostanie wymaganiom wynikającym z programu nauczania;

-        Odroczenia obowiązku szkolnego;

-        Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;

-        Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;

-        Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

-        Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

-        Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

-        Przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

-        Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach form dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

- Innych określonych w odrębnych przepisach.

Orzeka się w sprawach:

-        Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

-        Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”;

-        Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

-        Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;

-        Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

4.     Terapia pedagogiczna,

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe

-        terapia dzieci z trudnościami w opanowaniu czytania i pisania, w czytaniu i pisaniu

-        terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki

 

5. Terapia logopedyczna mająca na celu:

-        usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych),

-        przywracanie mowy w przypadku jej utraty (tzw. afazji),

-        stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju,

-        podnoszenie sprawności językowej.

 

6. Terapia psychologiczna – pomoc udzielana rodzinie, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami emocji, zachowania, objawów nadpobudliwości psychoruchowej i z innymi problemami.

 

7. Terapia metodą EEG BIOFEEDBACKmająca na celu zwiększenie skuteczności funkcjonowania mózgu, nieinwazyjna, polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych, zalecana przy:

-        problemach szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego),

-        zaburzeniach uwagi i koncentracji,

-        zaburzeniach zachowania,

-        apatii,

-        zaburzeniach snu,

-        stanach lękowych.

8. Bajkoterapia – terapia poprzez bajki, pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Sprawia, że dzieci lepiej zaczynają rozumieć świat, w którym żyją.

           

9. Zajęcia indywidualne stymulujące rozwój dziecka niepełnosprawnego

10. Zajęcia dla dzieci zdolnych

11. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

12. Zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne w szkołach i przedszkolach mające na celu:

-        rozszerzenie kompetencji w zakresie umiejętności psychospołecznych,

-        rozwijanie mocnych stron uczestników,

-        zwiększenie motywacji do nauki,

-        radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

-        zapobieganie uzależnieniom i agresji.

 

13. Interwencje kryzysowe.

 

14. Działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami).

 

15. Doradztwo zawodowe mające na celudia­gnozę zain­te­re­so­wań i predyspozycji, okre­śla­nie kie­runku dal­szego kształcenia, doradz­two przy wybo­rze szkoły.

 

16. Badania przesiewowe

-        prognostyczne badania dzieci 5 – 6 letnich w szkołach i przedszkolach;

-        badania mowy;

-        badania słuchu za pomocą programu „Słyszę”;

-        badania wzroku za pomocą programu „Widzę”;

 

17. Punkty informacyjno -  konsultacyjne w szkołach i przedszkolach dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci i młodzieży

 

18. Szkolenia, warsztaty prelekcje dla rodziców i nauczycieli na terenie szkół i przedszkoli na tematy związane z potrzebami klienta

19. Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

20. Trening zastępowania agresji.